Schoolvisie

Missie

GO! WIJZIG MIJ in Niel biedt kwaliteitsonderwijs aan, zodat de leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot kritische, harmonisch ontwikkelde jonge mensen met een positief zelfbeeld, die gemotiveerd zijn om deel te nemen aan onze multiculturele maatschappij.

Dit gebeurt in schoolverband, niet enkel door de begeleiding van de leerkrachten en de medeleerlingen, maar ook via de ouders en externe medewerkers die ons pedagogisch project ondersteunen.

Onze school beoogt als centrale doelstelling, de individuele ontplooiing op niveau van de leerling op intellectueel, sociaal, motorisch, creatief, lichamelijk en moreel gebied, alsook de ontwikkeling van de vereiste vaardigheden.

Onze school begeleidt kinderen die in de samenleving van morgen hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen. Zij doen dit in een geest van verdraagzaamheid en eerbied voor de mens, de maatschappij, het milieu en materiële dingen.

Visie

GO! WIJZIG MIJ in Niel wil de school van zijn dromen realiseren.

Dit houdt het volgende in: we bieden kwaliteitsvol onderwijs aan een culturele mix van leerlingen in een prettige leer-en leefomgeving waarin kinderen samenleven op basis van wederzijds respect en gelijkwaardigheid.

In de school van de toekomst werkt de leerkracht inspirerend. De leerkracht maakt de leerlingen wegwijs in een ambitieus leerproces met als doel maximale leerwinst te realiseren, rekening houdend met de talenten, interesses en individuele leermogelijkheden van elkeen en de draagkracht van de school.

We streven in onze school naar voldoende ruimte en een stevige basis voor de individuele ontplooiing, het functioneren in de maatschappij en het verdere leven van de kinderen. De school zet in op de gelijke onderwijskansen met de focus op het brede maatschappelijke leven en het welbevinden van alle betrokkenen.

 GO! scholengroep Rivierenland

De gemeentelijke basisschool van Niel maakt vanaf het schooljaar 2019-2020 deel uit van GO! scholengroep Rivierenland (GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap) en heet sinds dan ‘GO! WIJZIG MIJ’. De leerlingen kozen zelf de naam voor hun ‘nieuwe’ school.

GO! scholengroep Rivierenland maakt deel uit van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
De scholengroep met 26 scholen in Vaartland, Klein-Brabant en Rupel, ondersteunt de schoolteams op het vlak van ICT, communicatie, infrastructuur, financiën, ….

Conny Romswinkel, algemeen directeur GO! scholengroep Rivierenland: “We nemen ons onderwijzend personeel de takenpakketten die voor hen geen core business zijn, uit handen, met als doel de werkdruk in de scholen te verlagen. De scholengroep tekent kaders uit waarbinnen de scholen werken en zorgt voor de solidariteit binnen de scholengroep. Via onder andere de lerende netwerken versterken we de schoolteams en faciliteren we horizontale en verticale samenwerking.”

GO! academie voor Muziek en Woord
Kerkstraat 6
2830 Willebroek
03 886 33 90
info@academiewillebroek.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be