Inschrijvingen

schooljaar 2024-2025      

*** De inschrijvingen voor schooljaar ’24-’25 starten vanaf mei ***

1 mei: voorrang inschrijvingen voor bestaande leerlingen. Vanaf ma 13 mei: inschrijvingen voor nieuwe leerlingen!

Inschrijving online => mijnACADEMIE™

Inschrijving ter plaatse => afspraak maken via https://calendly.com/academiewillebroek/inschrijving

Tarieven 2024-2025

Ter plaatse te betalen via bancontact of online betaling bij digitale inschrijving, een eventueel betalingsplan is enkel mogelijk bij inschrijvingen ter plaatse. Ouders van leerlingen kunnen het betaalde inschrijvingsgeld fiscaal inbrengen als de leerling in het jaar van inschrijving jonger is dan 14 jaar.

  • jongeren tem 17 jaar (leeftijd op 31/12/2022): €95
  • jongeren verminderd tarief: €67
  • volwassenen tussen 18 en 24 jaar (leeftijd op 31/12/2023): €173
  • volwassenen vanaf 25 jaar (leeftijd op 31/12/2023): €391
  • volwassenen verminderd tarief: €173

ATTESTEN OM VERMINDERD INSCHRIJVINGSGELD TE BEKOMEN:
Alle attesten moeten recent gedateerd zijn of (bij invaliditeit) een einddatum in de toekomst hebben. De attesten van de VDAB moeten dateren van ten vroegste de maand van inschrijving.

Kinderen die in eenzelfde leefeenheid (hetzelfde adres) wonen, krijgen het verminderd tarief indien één gezinslid het volledige tarief betaalde. 

M.a.w.: indien moeder/vader het volledige bedrag betaalde, hebben alle kinderen (-18 jaar) van dezelfde leefeenheid recht op het verminderde tarief. Indien het oudste kind het volledig tarief betaalde, hebben alle andere kinderen (-18 jaar) van dezelfde leefeenheid het verminderde tarief. Het verminderd inschrijvingsgeld is dus niet van toepassing voor 2 volwassenen binnen eenzelfde leefeenheid (hetzelfde adres). 

Alle verminderingsattesten moeten VÓÓR eind september ingeleverd zijn !

A. Uitkeringsgerechtigd volledig werklozen – verplicht ingeschreven als werkzoekende: attest VDAB “Aanvraag van een vermindering van het inschrijvingsgeld in het deeltijds kunstonderwijs”.

B. Leefloon: attest OCMW

C. Inkomensgarantie ouderen of rentebijslag: attest OCMW of pensioendienst.

D. Kopie van “European Disability Card”.

E. Erkend persoon met handicap én tegemoetkoming FOD sociale zekerheid: attest FOD betreffende een tegemoetkoming of een bankafschrift van de tegemoetkoming.

F. 66% arbeidsongeschiktheid: attest ziekteverzekering met vermelding ‘66% arbeidsongeschiktheid’ OF attest RIZIV met vermelding ‘artikel 100’ OF een attest van het FOD met vermelding ‘vermindering van verdienvermogen’

G. Begunstigde verhoogde kinderbijslag (66%): attest FOD met vermelding van 4 punten op het criterium zelfredzaamheid (pijler 1) OF een attest van het kinderbijslagfonds OF een attest van het federaal agentschap kinderbijslag (uitdrukkelijke vermelding toekenning op basis van een handicap 66%).

H. Gezinsvervangend tehuis, MPI of pleeggezin: verklaring van de directie van het tehuis of instelling OF het beschikkend gedeelte van het vonnis in het geval van een pleeggezin.

I. Erkend politiek vluchteling: attest van het commissariaat-generaal voor vluchtelingen en staatslozen OF bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister van de gemeente waar de leerling verblijft OF identiteitsbewijs voor vreemdelingen. LET OP: de nationaliteit moet ‘vluchteling’ zijn!

J. Begunstigde verhoogde verzekeringstegemoetkoming: attest ziekenfonds OF Uitpas met kansenstatuut (enkel voor inwoners van Lier).

K. Jongeren die in een andere academie reeds ingeschreven zijn in een ander domein en daar het volledig inschrijvingsgeld betaald hebben: inschrijvings- en betalingsbewijs van de andere academie. Dit geldt ook indien moeder/vader in de andere academie het volledige inschrijvingsgeld betaald heeft.

Nog vragen?
Mail naar info@academiewillebroek.be, wij helpen je graag verder!

GO! academie voor Muziek en Woord
Kerkstraat 6
2830 Willebroek
03 886 33 90
info@academiewillebroek.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be